Darbo užmokestis

ŠALČININKŲ R. ŠALČININKŲ JAŠIŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas 2021 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)
Direktorius (1) 1
Pavaduotojas ugdymui (0,5 et.) 1
Psichologas  (0,25 et.) 1 1426,00
Soc. pedagogas (0,5 et) 1
Logopedas (0,5) 1
Bibliotekininkas (0,5 et.) 1 443,00
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas (1,14)  

2

1342,00
Mokytojas 6 1329,00
Vyr. mokytojas 18 1449,00
Mokytojas metodininkas 3 1560,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (0,5 et.)  

1

Sekretorius (0,5 et.) 1 385,00
Valytojas          4 642,00
Darbininkas          1
Rūbininkas          1
Sargas          1

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.