BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKOS DARBO GRAFIKAS
I.-V.   7.30-11.30

 

BIBLIOTEKOS LITERATŪROS IŠDAVIMO IR SURINKIMO TVARKA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jašiūnų pagrindinės mokyklos bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarka nustato grožinės literatūros, bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių išdavimą moksleiviams, mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams, surinkimą, atsiskaitymą su biblioteka baigus mokyklą bei išvykstant mokytis į kitas bendrojo lavinimo mokyklas.

                  II GROŽINĖS LITERATŪROS, VADOVĖLIŲ BEI JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ IŠDAVIMAS

 1. Grožinė literatūra yra išduodama einamiems mokslo metams. Mokslo metų gale privaloma atsiskaityti su biblioteka.
 2. Bendrojo lavinimo dalykų vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės mokslo metų pradžioje arba jų eigoje yra išduodami dalykų mokytojams. Moksleiviai, gavę vadovėlius, pasirašo dalyko mokytojo sudarytame sąraše.

III. ATSIKAITYMAS SU BIBLIOTEKA

 1. Mokinį, mokslo metų eigoje išvykstantį iš mokyklos, klasės auklėtojas nukreipia į biblioteką, kur jis yra supažindinamas su atsiskaitymo su biblioteka taisyklėmis.
 2. Mokinys, išvykdamas mokytis į kitą bendrojo lavinimo mokyklą, gimnaziją, grožinės literatūros knygas grąžina į biblioteką, vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones grąžina dalyko mokytojui. Į biblioteką mokinys pristato „Atsiskaitymo su biblioteka“ lapelį (priedas Nr. 1).
 3. Visi 10 klasės moksleiviai mokslo metų gale privalo pristatyti į biblioteką „Atsiskaitymo su biblioteka“ lapelį.
 4. Mokiniai (išvykstantys iš mokyklos, baigę X klase), neatskaitę su biblioteka, pasirašo raštišką susitarimą ( priedas Nr. 2) dėl atsiskaitymo su biblioteka termino ir mokyklos baigimo dokumentų laikino neišdavimo sąlygų.
 5. Pasibaigus mokslo metams, dalykų mokytojai pateikia bibliotekininkei sąrašą moksleivių, kurie negrąžino vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių.
 6. Mokslo metų pradžioje bibliotekininkė informuoja klasės vadovus pranešimu (priedas Nr. 3 ) apie mokinius, negrąžinusius vadovėlių mokslo metų pabaigoje. Klasės vadovas informuoja mokinį, jog laikinai jam nebus išduodami vadovėliai einamiesiems mokslo metams.
 7. Mokytojas, išeinantis ilgalaikių atostogų (nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai), išeinantis iš darbo, pateikia bibliotekininkei vadovėlių, jų komplektų dalių išdavimo sąrašus, kuriuose yra nurodyta moksleivio pavardė, vardas, išduoti vadovėliai, parašas.
 8. Pamestą ar suniokotą grožinės literatūros knygą ar vadovėlį, jo komplekto dalį, mokymo priemonę mokinys privalo pakeisti tokiu pačiu ar bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu.
 9. Grožinės literatūros knygos, vadovėlio, jo komplekto dalies, mokymo priemonės pripažinimas lygiaverčiu:

12.1 Grožinės literatūros knyga (dokumentas) pripažįstama lygiaverte pagal šiuos kriterijus: aktualumas, kaina, fizinė būklė, įrišimo kokybė, leidimo metai, ar nepriklauso jokiai kitai bibliotekai.

12.2 Priimamo dokumento vertinimo kriterijai:

12.2.1 aktualus – reikalingas bibliotekai pagal ugdymo programą ar vartotojų pareikalavimą;

12.2.2 yra geros fizinės būklės – tvarkingas, švarus, patikrinama, ar neišplėšyti, neprirašinėti lapai;

12.2.3 kaina – tokios pat arba didesnės vertės nei prarastasis dokumentas;

12.2.4 įrišimo kokybė – patvaresni leidiniai su persiūtais spaudos lankais;

12.2.5 leidimo metai – netinka kai kurie tarybinio laikotarpio leidiniai su cenzūros pakeistu tekstu;

12.2.6 nepriklauso jokiai kitai bibliotekai – priėmimo metu patikrinami titulinis ir 17 puslapiai, ar nėra kitų bibliotekų antspaudų.

12.3 Priimamo dokumento įvertinimas:

12.3.1 dokumento kaina nustatoma atsižvelgiant į žalos atlyginimo metu esančią rinkos kainą (e-prekyba, leidyklų, knygynų tinklapiai), jei bibliotekoje toks dokumentas jau yra neseniai įsigytas – kainą galima nurodyti tokią pačią;

12.3.2 vietoje prarasto ar sugadinto dokumento gali būti priimami 2 ir daugiau dokumentų, kol žala bus visiškai atlyginta;

12.4 Tais atvejais, kai vadovėlis, jo komplekto dalis, mokymo priemonė yra seni ir naudojami ugdymo procese paskutinius metus arba negalima rasti tokio paties leidinio dėl parduoto tiražo, galima atsiskaityti kitu mokyklai reikalingu vadovėliu arba ugdymo procesui reikalinga literatūra.

__________________________    

ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS

https://aldebaran.ru/   –  rusų kalba

https://bookz.ru/    rusų kalba

https://www.classic-book.ru/   –   klasikinės literatūros biblioteka rusų kalba

http://www.e-kniga.ru/   –  klasikinės grožinės literatūros biblioteka rusų kalba

http://lib.ru/  –  rusų kalba

https://litportal.ru/   –  rusų kalba

http://Audio-knigi     –   nuorodos į knygas audio formatu (rusų kalba)             

 

Bibliotekos veiklos planas 2020-2021 m.m.  

Pranešimas dėl pamestos knygos_šablonas

Lietartūros skolinimo-grąžinimo sutartis

Atsiskaitymo su biblioteka lapelis_šablonas