TVARKOS

Dokumentai

Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Šalčininkų r. Jašiūnų pagr. mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimas į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas     Prašymas dėl priėmimo į mokyklą  

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas

Vaiko individualios pažangos vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Pamokų nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka / Lankomumo užtikrinimo sutartis

Mokinių konsultavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka  Priedas čia.

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas    Reagavimo planas čia.

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais tvarka

Mokinių tėvų(globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka

Darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarka

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Darbo grafikų sudarymo ir derinimo tvarka

Nuotoliniu būdu mokytojo darbo laiko apskaitos tvarka

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Asmens duomenų saugojimo politika

Lygių galimybių tvarkos aprašas

Darbo tarybos atliekamų funkcijų ir darbo organizavimo tvarka

Vidaus kontrolės įgyvendinimo mokykloje tvarkos aprašas