MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

 • Mokyklos tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 • Mokyklos taryboje tėvai, mokiniai ir mokytojai atstovauja santykiu 3:3:3.
 • Mokyklos  taryba renkama 2 metams.

Mokyklos tarybos funkcijos:

 • nustatyti mokyklos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti mokyklos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • svarstyti naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;
 • svarstyti mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti mokyklos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Mokyklos tarybą sudaro:

Mokytojų atstovai:

 • Natalija Eglit – soc.pedagogė
 • Kristina Starkevičienė – fizinio ugdymo mokytoja
 • Sviatlana Varonis – logopedė

Mokinių  atstovai:

 • Michail Ševiakov –    10 klasė
 • Viktorija Dainarovič – 10 klasė
 • Arina Martianova – 9 klasė

Tėvų  atstovai:

 • Tatjana Loktikienė – mokyklos tarybos pirmininkė
 • Angėlė Ševiakova – narė
 • Anastasija Stupak – narė

Mokyklos tarybos veiklos planas 2020-2021 m.m.