TĖVŲ KOMITETAS

Tėvų komitetas

Mokyklos mokinių tėvų komitetas yra viena iš mokyklos savivaldos struktūrų sprendžianti aktualius mokyklos veiklos klausimus.

Mokyklos mokinių tėvų komitetas vadovaujasi demokratiniais principais, gebanti atstovauti vaikų tėvų (globėjų) interesus, sprendžiant mokyklos  finansavimo, mokinių saugumo užtikrinimo, tėvų delegavimo į kitas mokyklos savivaldos struktūras klausimus.

Tėvų komiteto nariai:

1.Tatjana Loktikienė – tėvų komiteto pirmininkė

2. Eleonora Dainarovič – tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja

3. Tatjana Martianova 

4. Angėlė Ševiakova

5. Jolanta Janovič

6. Evelina Petrovskienė

7. Svetlana Voitkevič

8. Julija Boronikova

Tėvų komitetas:

  • Teikia pasiūlymus ugdymo planams sudaryti ir nustatant papildomo ugdymo kryptis;
  • Analizuoja informaciją apie vaiko (klasės) mokymąsi, elgesį. Posėdžiuose svarsto mokinių elgesį, aiškinasi blogo elgesio priežastis, į posėdžius kviečiasi asocialias šeimas;
  • Analizuoja mokinių mokymosi sąlygas, techninių ir informacinių priemonių tikslingumą. Teikia ir aptaria siūlymus dėl papildomų lėšų rinkimo mokinių mokymosi sąlygoms gerinti.
  • Bendrauja su klasės mokinių tėvais ir informuoja juos apie mokyklos tėvų tarybos teiktus siūlymus ir nutarimus;
  • Sprendžia klausimus dėl vaiko apsaugos nuo smurto, prievartos, išnaudojimo;
  • Dalyvauja organizuojant mokinių laisvalaikį: padeda pasiruošti ir dalyvauja popamokiniuose renginiuose, šokiuose, organizuoja bendras vaikų ir tėvų išvykas, ekskursijas.