Projektai

     Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Gautos priemonės sėkmingai naudojamos 1-4 klasių  mokinių gamtos mokslų mokymui ir tyrinėjimams.  

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

http://www.vedlys.smm.lt/  

 

Apie projektą „Mokymasis būti“

Jašiūnų pagrindinė mokykla dalyvauja tarptautiniame švietimo eksperimentiniame projekte “Mokymasis būti” (angl. „Learning to Be“). „Mokymasis būti: Socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ yra eksperimentinis projektas, suvienijęs švietimo institucijas, mokytojus ir mokslininkus septyniose Europos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Suomijoje. Projekto trukmė – 2017–2020 m. Šiuo laikotarpiu projekto komanda siekia sukurti ir mokyklose išbandyti metodinių įrankių rinkinį, skirtą padėti įvertinti mokinių socialinius ir emocinius bei sveikos gyvensenos įgūdžius. Komandos nariai taip pat siekia ištirti, kaip pagerinti šių gebėjimų ugdymą mokyklose ir visoje švietimo sistemoje. Lietuvoje projekte dalyvaus iš viso 20 mokyklų, 500 mokytojų ir 1000 mokinių. Projektas įgyvendinamas pagal Europos sąjungos programą Erasmus+. Daugiau apie projektą: www.learningtobe.net

Tyrimo tikslai

Projekto metu 2018-2019 mokslo metais mokyklose bus vykdomos mokinių ir mokytojų apklausos, kurių tikslas įvertinti projekto veiklų poveikį mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymui, santykiams ir savijautai mokyklose. Tyrimo metu nebus vertinami asmeniniai dalyvių gebėjimai ar savybės, o tiriamųjų pateikti rezultatai neturės jokios įtakos jų tolesniam mokymuisi. Tyrime nagrinėjamos temos: įsitraukimas į mokyklos veiklas ir motyvacija mokytis; fizinė ir psichologinė savijauta; patyčios; žalingų medžiagų vartojimas; pasitikėjimas savimi; socialiniai ir emociniai gebėjimai (pvz. gebėjimas bendrauti, spręsti konfliktus, įveikti sunkumus); demografinius klausimai.

 


 

OLWEUS programa

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE

Mieli tėvai / globėjai, Jūsų vaiko mokykloje pradėta diegti Olweus patyčių prevencijos programa. Ši programa paremta daugybe mokslinių tyrimų, be to, ji efektyviai mažina patyčių atvejų skaičių mokyklose. Ši programa taip pat padeda paversti mokyklą saugesne ir geresne vieta, kurioje mokiniai gali ramiai mokytis. Nors programa yra įgyvendinama mokykloje, mums taip pat reikės ir jūsų pagalbos. Jūs galite su savo vaiku pasikalbėti apie patyčias ir mūsų mokyklos prieš patyčias nukreiptas elgesio taisykles namuose. Mes norime dirbti kartu ir bendradarbiauti su jumis, kad užkirstume kelią ir sustabdytume patyčias mūsų mokykloje. Kai kurios šio informacinio biuletenio dalys buvo parengtos remiantis „Neužsimerk. Ištiesk ranką. Sustabdyk patyčias dabar!“ kampanijos, kurią organizavo Sveikatos išteklių ir paslaugų administracija, Motinos ir vaiko sveikatos biuras ir Jungtinių Amerikos Valstijų sveikatos ir paslaugų departamentas, medžiaga. Daugiau apie tai rasite: www.StopBullyingNow.hrsa.gov

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS TIKSLAI

 • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Vienas svarbiausių programos tikslų yra mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymas, dėl kurio turėtų sumažėti galimybių skriausti kitus ir pakantumas užgaulingam elgesiui. Siekiama kurti mokykloje tokią aplinką, kuri atitiktų esminius kriterijus:

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • Griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • Nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis; kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • Suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

PATYČIOS – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia atlieka skaudinančius veiksmus arba žemina žodžiais (persekioja) kitą asmenį, kuriam/kuriai sunku pačiam/pačiai apsiginti.

Asmuo patiria patyčias, kai nuolat susiduria su neigiamais kito asmens ar asmenų veiksmais ir sunkiai gali apsiginti.

Neigiamu laikome tokį veiksmą, kai vienas asmuo tyčia sužeidžia ar verčia kitą jaustis blogai. Tai gali būti daroma naudojant fizinę jėgą, žodžiais arba netiesiogiai, pavyzdžiui, išstumiant iš bendros veiklos.

Taisyklės nukreiptos prieš patyčias

  1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
  4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems progimnazijoje ir/arba namuose.

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) VYKDYMAS 

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas – išlaikyti OLWEUS patyčių prevencijos programos (toliau – OLWEUS programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto prisiima mokyklos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

OPKUS diegimas mokykloje:

 • Padeda išlaikyti mokykloje OLWEUS programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
 • Sudaro prielaidas pasinaudoti personalo kompetencijomis, įgytomis OLWEUS programos vykdymo metu; 
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą OLWEUS klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
 • Padeda telkti bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

Kodėl reikalinga programa?

 • Didžiulės ilgalaikės pasekmės:
 1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.
 2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.
 3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.
 • Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.
 • Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.
 • Daugiau informacijos čia: OPKUS

 


 

2018 m. mūsų mokykla dalyvauja projekte „Sveikata visus metus“

kvieciame-dalyvauti-projekte-sveikata-visus-metus